На 26 март (четвъртък) 2020 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан в условията на пандемия обявена от Световната здравна организация при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан.
2. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан.
3. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба №7 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Чирпан. + Проект на Наредба
4. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба № 8 за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в община Чирпан. + Проект на Наредба
5. Предложение за решение относно: Изменение и допълнение на Наредбата за контролиран прием в първи клас в начални, основни и средни училища в гр. Чирпан.
6. Предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Чирпан.
7. Предложение за решение относно: Одобряване на численост на персонала в дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина”, считано от 01.04.2020 година.
8. Предложение за решение относно: Определяне на средните месечни брутни заплати на едно лице на работещите в общинска администрация и определяне на основна месечна заплата на кметове и кметски наместници, считано от 01.01.2020 г.
9. Предложение за решение относно: Откриване на процедура по финансово оздравяване на Община Чирпан и предприемане на мерки с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на местните финанси.
10. Предложение за решение относно: Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг.
11. Предложение за решение относно: Заплащане на членски внос на СНЦ МИГ – Чирпан.
12. Предложение за решение относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост и предоставянето му за ползване от Народно читалище „Димитър Данаилов – 2013” – гр. Чирпан.
13. Предложение за решение относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост и предоставяне на Сдружение с нестопанска цел.
14. Предложение за решение относно: Допълване на Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г. с два имота в село Изворово за продажба.
15. Предложение за решение относно: Продажба на част от имот – общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията, с цел прилагане на влезнал в сила подробен устройствен план.
16. Предложение за решение относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на недвижим имот – общинска собственост в село Малко Тръново.
17. Предложение за решение относно: Предоставяне на Спортен комплекс – Градски стадион за нуждите на Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Чирпан”.
18. Предложение за решение относно: Предоставяне на терен за спортно-състезателна и тренировъчна дейност за нуждите на Сдружение „Автомобилен спортен клуб Яворов – Чирпан”.
19. Предложение за решение относно: Приемане на Списък за определяне броя, вида и местонахождението на общинските жилища за 2020 г.
20. Предложение за решение относно: Приемане на „Доклад за наблюдение на изпълнението на План за развитие на Община Чирпан за 2019 г.” + Доклад
21. Предложение за решение относно: Изменение на Решение № 197/15.02.2005 г. на Общински съвет – Чирпан.
22. Предложение за решение относно: Даване съгласие Община Чирпан да стане член на Организация за управление на Тракийски туристически район. + Устав
23. Предложение за решение относно: Отчетна дейност по изпълнението на Програмата за управление на отпадъците на Община Чирпан за 2019 г.
24. Предложение за решение относно: Приемане на Отчет за Изпълнението на Програма за oпазване на околната среда на територията на Община Чирпан за 2019 г.

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 23.03.2020 г. от 14:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 23.03.2020 г. от 15:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 24.03.2020 г. от 14:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 24.03.2020 г. от 15:00 ч.

Уважаеми съграждани,
в ситуация на пандемия обявена от СЗО, указания на Националния оперативен щаб, заповеди на Министъра на здравеопазването нищо не може да СПРЕ председателя на Общински съвет Чирпан.
24 точки ще бъдат разгледани на заседанието на 26.03.2020 г.
За справка – заседания на общински съвети в общините Братя Даскалови, Брезово, Садово и Първомай няма да има до края на месец март. Националното сдружение на общините препоръчва при неотложна необходимост от провеждане на заседание на общинския съвет, е необходимо същото да бъде проведено при спазване предписанията на здравните органи относно начин на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, възможност за проветряване на помещенията, дезинфекция и т.н. Заседанията на общинските съвети са публични и на тях може да присъстват и граждани.
Светът не свършва ако това заседание не се проведе, няма нищо по-важно от здравето! Единствените две точки, които следва да се разгледат са: поемането на дългосрочен дълг (за закупуване на компютърен томограф за болницата) и откриването на процедура по финансово оздравяване на Община Чирпан и предприемане на мерки с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на местните финанси.
Бог да пази България!

Допълнително внесени предложения за разглеждане представени на 23.03.2020 г.:
Заседание на Общински съвет – 26.03.2020 г. в условията на пандемия