На 22 август (вторник) 2023 г. от 9:00 ч. в залата на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Издаване на записи на заповед от Община Чирпан в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане и данък добавена стойност (ДДС) към него по административен договор № BG06RDNP001-19.448-0001-C01 от 13.03.2023 г., сключен между Община Чирпан, представлявана от Кмета Ивайло Иванов Крачолов и ДФ „Земеделие” за отпускане на финансова помощ по мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие финансирана по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
2. Предложение за решение относно: Издаване на запис на заповед от Община Чирпан в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща данък добавена стойност (ДДС) към авансово плащане по Административен договор за отпускане на финансова помощ № BG06RDNP001-19.448-0002-C01 от 30.11.2022 г., сключен между Община Чирпан, представлявана от Кмета Ивайло Иванов Крачолов и ДФ „Земеделие” за отпускане на финансова помощ по мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие финансирана по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
3. Предложение за решение относно: Приемане на дарение от „РециТрейд България” ЕООД в полза на Община Чирпан.
4. Предложение за решение относно: Освобождаване на член на постоянни комисии към Общински съвет – Чирпан и избиране на нов член на постоянни комисии към Общински съвет – Чирпан.

Предложения внесени извън срока:
5. Предложение за решение относно: Учредяване на възмездно право на строеж върху общински имот на „Виваком България” ЕАД за монтаж на телекомуникационен шкаф и кабелна шахта до сградата на кметството в с. Могилово, община Чирпан
6. Предложение за решение относно: Определяне на пазарна оценка за продажба на поземлен имот в с. Рупките, община Чирпан
7. Предложение за решение относно: Безвъзмездно предоставяне на общинска сграда, за нуждите на звено на общинска бюджетна издръжка
8. Предложение за решение относно: Отдаване под наем на общински помещения на сдружение с нестопанска цел
9. Предложение за решение относно: Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект „Външно електрозахранване 33 kV между ФвЕЦ в ПИ 30819.73.1, 30819.99.4, 30819.100.19, 30819.124.6 с обща инсталирана мощност 15,17 кW по КККР на село Зетьово, до ПИ 81414.501.187 по КККР на гр. Чирпан за връзка към мрежата на ЕР-ЮГ ЕАД EVN група
10. Предложение за решение относно: Предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи във връзка с инцидент, причинен от бедствие + Приложение 1

Комисиите ще се проведат, както следва:

ПЪРВА ОБЩА КОМИСИЯ ОТ ВСИЧКИ СЪВЕТНИЦИ – 21.08.2023 г. (понеделник), 14:00 ч. ще се гледат т. 3 и 4 от проекта за дневен ред плюс извънредното предложение за решение относно „Безвъзмездно предоставяне на общинска сграда, за нуждите на звено на общинска бюджетна издръжка” и извънредното предложение за решение относно „Отдаване под наем на общински помещения на сдружение с нестопанска цел”.

ВТОРА ОБЩА КОМИСИЯ ОТ ВСИЧКИ СЪВЕТНИЦИ – 21.08.2023 г. (понеделник), 14:30 ч. ще се гледат т. 1 и 2 от проекта за дневен ред плюс извънредното предложение за решение относно „Учредяване на възмездно право на строеж върху общински имот на „Виваком България” ЕАД за монтаж на телекомуникационен шкаф и кабелна шахта до сградата на кметството в с. Могилово, община Чирпан и извънредното предложение за решение относно „Определяне на пазарна оценка за продажба на поземлен имот в с. Рупките, община Чирпан”.

ПЪРВАТА ОБЩА КОМИСИЯ ОТ ВСИЧКИ СЪВЕТНИЦИ ще бъде под ръководството на ПК „Наука, образование, култура, социални дейности”.

ВТОРАТА ОБЩА КОМИСИЯ ОТ ВСИЧКИ СЪВЕТНИЦИ ще бъде под ръководството на ПК „Бюджет и финанси”.

Заседание на Общински съвет – 22.08.2023 г.
Tagged on: