На 18 май (сряда) 2022 г. от 9:00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан при следния проект на дневен ред:

1. Предложение за решение относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост, тъй като е престанал да бъде публична общинска собственост.
2. Предложение за решение относно: Дарение на общински имот на Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Чирпан.
3. Предложение за решение относно: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост.
4. Предложение за решение относно: Определяне на пазарни оценки за продажба на недвижими имоти, включени в Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2022 год.
5. Предложение за решение относно: Отмяна на решение № 420 / 31.03.2022 г. на Общински съвет – Чирпан.
6. Предложение за решение относно: Отмяна на решение № 437 / 12.04.2022 г. на Общински съвет – Чирпан.
7. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100% общинско участие „Многопрофилна болница за активно лечение – Чирпан” ЕООД за 2021 г.
8. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100% общинско участие Медицински център „Д-р Н. Тошев – Чирпан” ЕООД, гр.Чирпан за 2021 г.
9. Предложение за решение относно: Приемане на годишния счетоводен отчет на търговско дружество със 100% общинско участие „Обредни дейности – Чирпан” ЕООД за 2021 г.
10. Предложение за решение относно: Избор на управител на търговско дружество със 100% общинско участие “Обредни дейности – Чирпан” ЕООД, гр.Чирпан.
11. Предложение за решение относно: Удължаване срока за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга от общ икономически интерес „Патронажна грижа”, по процедура BG05M9ОP001-6.002 „Патронажна грижа +” по приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
12. Предложение за решение относно: Определяне на представител на Община Чирпан, който да участва в комисията за област Стара Загора за изработването на Областна здравна карта.
13. Предложение за решение относно: Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от Общинската транспортна схема, квота на Община Чирпан.
14. Предложение за решение относно: Даване на съгласие и мандат на представителят на Община Чирпан в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”. + Отчет 2021 година

Допълнително внесено предложение извън срока:

15. Предложение за решение относно: Обявяване на помещения за частна общинска собственост в сградата на кметството на с. Средно градище и предоставяне на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Чирпан”.

Заседанията на постоянните комисии са както следва:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 16.05.2022 г. от 14:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ИМОТИ, РЕД И СИГУРНОСТ, ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 16.05.2022 г. от 14:30 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ПО ЧЛ.72, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗПКОНПИИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 16.05.2022 г. от 15:00 ч.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ – 16.05.2022 г. от 15:30 ч.

Заседание на Общински съвет – 18.05.2022 г.