На 30.03.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Първоначално бяха предвидени да се разглеждат 18 точки. Първо г-н Христо Стефанов оттегли предложението си сграда публична общинска собственост в с.Винарово да бъде преобразувана в частна общинска собственост. А допълнително бяха внесени две проектопредложения касаещи Пречиствателната станция за отпадни води на град Чирпан. Така дневния ред, който бе приет включваше следните точки:

1.Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2017 година

Във връзка с постъпили в общината приходи от наем на земя, отнасящи се за ползването на газстанцията до ПГСС е необходимо същите да бъдат възстановени за ползване от ПГСС Чирпан. Касае се за наем за няколко месеца в размер на 2010 лв. МБАЛ Чирпан ЕООД се нуждае от закупуване на система за обратна осмоза-колона за отделението по хемодиализа, като бяха гласувани 2000 лв. в тази връзка. За разплащане към доставчици пък на музея бяха прехвърлени 3940 лв., които идват от продажба на артикули и предоставяне на услуги. При гласуването: със „за“ – 19 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 2 гласа (Орхан Кемалов и Ангел Димитров). Приема се.

2. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 год. с имот за отдаване под наем.

Допълнена бе Програмата на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2017 год. със следния имот: Помещение с площ 12,00 кв.м. в гр. Чирпан, ул. „Яворов” /до хотел „Чирпан”/. Както и се Упълномощава Кмета на общината да проведе публичен търг за отдаване под наем на имота, за срок от 10 /десет/ години, при начална месечна наемна цена от 36,00 лв. без ДДС. Г-н Васил Донев попита дали за въпросния имот има акт за общинска собственост, а ако има същия да се приложи към преписката, за да няма проблем при контрола от областния управител. При гласуването: със „за“ – 21 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

3. Предложение за решение относно: Приемане на Списък за определяне броя, вида и местонахождението на общинските жилища за 2017 г.

Ежегодно Общински Съвет – Чирпан приема списък, в който се определят броя, вида и местонахождението на общинските жилища, както следва: 1- за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди 2- за продажба, замяна и обезщетяване на собственици, чийто имоти са отчуждени 3- ведомствени 4- резервни. Вносителят в лицето на г-жа Петкова спомена, че винаги се оставят 2 резервни жилища в случай на бедствия в тях да се настанят крайно нуждаещите се. Всички останали жилища са отдадени под наем и не се предвижда такива, които да бъдат продавани. При гласуването: със „за“ – 21 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

4. Предложение за решение относно: Отдаване под наем на общински помещения на сдружение с нестопанска цел.

В три стаи с обща площ 52,50 кв.м., находящи се в общинска сграда на ул. „Вола” №2 в гр. Чирпан, е настанено Сдружение с нестопанска цел „Туристическо дружество Средногорец” – гр. Чирпан. Срокът на договора за наем е до 31.12.2016 г. В тази връзка е постъпило заявление с вх. №26-00-2 / 17.02.2017 г. от сдружението за подновяване на договорните отношения. Предложението предвиждаше сключването на договор за 3 години със сдружението при заплащането на месечен наем от 13,00 лв. без ДДС. При гласуването: със „за“ – 21 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

5. Предложение за решение относно: Отдаване под наем на язовири – публична общинска собственост.

Предложението предвиждаше да се избере оператор на язовирна стена на язовирите в с.Рупките, Ср.Градище, Димитроево, Гита, Свобода и Изворово. Г-н Васил Донев предложи да се включат и двата язовира в с.Зетево. По време на комисиите от кмета на с.Зетево и председателя на местната кооперация стана ясно, че в момента тече процедура за учредяване на водно сдружение. А съгласно закона ако в населеното място има учредено такова, то стопанисва и се разпорежда с язовирите. Бе дадена отстрочка до края на годината такова дружество да се легитимира пред общината. Така или иначе предложението на г-н Донев не срещна нужната подкрепа и на гласуване бе подложено първоначалното предложение на г-жа Петкова. При гласуването: със „за“ – 20 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 1 глас (Христо Стефанов). Приема се.

6. Предложение за решение относно: Предоставяне на общинските мери и пасища.

Общински съвет-Чирпан ежегодно предоставя общинските мери и пасища за ползване от земеделските стопани занимаващи се с отглеждане на животни и им дава възможност да получат средства по схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ Пасищата и мерите от общинския поземлен фонд на община Чирпан се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ по реда на чл.37и от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи. На миналото заседание бяха изключени селата Стоян Заимово, Могилово, Изворово и Средно градище. Тогава това бе направено с мотива, че много от предложените пасища са залесили се и са превърнати в горски фонд, който е предпоставка за незаконна сеч. Тогава аз гласувах въздържах се, единствено с мисълта защо общинска администрация не си свърши работата и не провери които имота „стават“ и кои не. В закона изрично дадения срок е до 1 март. Размера на площта по землища по предложението на г-жа Кичка Петкова е както следва: Стоян Заимово – 518.691 дка, с.Могилово – 726.530 дка, с.Изворово – 344.119 дка и с.Средно Градище – 864.834 дка. При гласуването: със „за“ – 21 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

7. Предложение за решение относно: Изменение и допълнение на решение № 151 / 27.09.2016 г. на Общински съвет – Чирпан във връзка с кандидатстване на Община Чирпан с проект „Реконструкция на улици в община Чирпан, обхващаща населените места: град Чирпан, село Зетьово, село Свобода и село Гита ” по „Програмата за развитие на селските райони” 2014-2020 г. (ПРСР).

Държавен фонд „Земеделие“ е поискал във връзка с кандидатстването на Общината с проект да бъдат конкретизирани улиците, които са включени в проекта. Поради тази причина се допълва предишно решение на Общински съвет като се упоменават и точните улици и дължините им, а именно: А. Ул. „Братя Даскалови”, гр. Чирпан от о.т. 78 до н.к. 162 от км 0+000 до км 1+115.921, с обща дължина- 1115,92 м. Б. Бул. „Георги Димитров”, гр. Чирпан от о.т. 90(91) до о.т. 517 от км 0+010 до км 1+024.7, с обща дължина- 1014,70 м. В. Улица от о.т. 150 до о.т. 161, село Свобода от км 0+200 до км 0+411.35, с обща дължина- 211,35 м. Г. Улица „9-ти септември”, село Гита от о.т. 79 до о.т. 115 от км 0+000 до км 0+549.25, с обща дължина- 549,25 м. Д. Улица от о.т. 23 до о.т. 40а, село Зетьово от км 0+000 до км 0+245.21, с обща дължина- 245,21 м. Е. Улица от о.т. 106 до о.т.108 село Зетьово от км 0+000 до км 0+174.46 с обща дължина- 174,46 м. Ж. Улица от о.т. 101 до о.т. 140, село Зетьово от км 0+000 до км 0+289.83, с обща дължина- 289,83 м. В залата присъстват 20 общински съветника (заседанието напусна Катя Рабаджиева). При гласуването: със „за“ – 20 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

8. Предложение за решение относно: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан.

В деловодството на Общински съвет – Чирпан е заведен протест с вх.№ 090 / 02.03.2017 г. от Петя Драганова – прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, по преписка № 469 / 2017 г. С него прокуратурата иска от Административен съд – Стара Загора да отмени като незаконосъобразни  отделни текстове от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан, а именно – чл.2, ал.1, т.8, чл.4, ал.1, т.4 и т.5, чл.55 и параграф 8 от ПЗР на наредбата. Всички те в действителност са незаконосъобразни и са приети преди повече от 4 години. В залата присъстват 20 общински съветника (заседанието напусна Катя Рабаджиева). При гласуването: със „за“ – 20 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

9. Предложение за решение относно: Учредяване на право на прокарване в полза на Община Чирпан за изграждане на обект „Довеждащ водопровод и колектор до ПСОВ гр. Чирпан” – допълнение към одобрен Парцеларен план с Решение №120 / 31.07.2012 г. на общински съвет – Чирпан”, преминаващ през частен имот, за реализация на проект „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Чирпан по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Предвидено е проекта да засегне имот собственост на частно лице поради което Община Чирпан плаща за сервитута (29 кв.м.) 32 лв. без ДДС. В залата присъстват 20 общински съветника (заседанието напусна Катя Рабаджиева). При гласуването: със „за“ – 20 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

10. Предложение за решение относно: Одобряване на Проект за ПУП –ПП /Парцеларен план/ извън границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура– „Довеждащ водопровод и довеждащ колектор до ПСОВ- допълнение към одобрен Парцеларен план с Решение № 120/31.07.2012 г. на Общински съвет Чирпан, преминаващи през имот № 000467- канал (р.Текирска) и продължаващи през имоти № 000485 и № 147126 по земеразделителния план на гр.Чирпан до крайна регулация на гр.Чирпан, в кв.”Текира, Община Чирпан, Област Стара Загора”

Одобрен бе ПУП във връзка с проекта за ПСОВ на град Чирпан. В залата присъстват 20 общински съветника (заседанието напусна Катя Рабаджиева). При гласуването: със „за“ – 20 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

11. Предложение за решение относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Исторически музей – Чирпан

След отделянето на Историческия музей и Къща-музей П.К.Яворов е изпратено за съгласуване до Министерство на културата Правилник за устройството и дейността на Исторически музей – Чирпан. В залата присъстват 20 общински съветника (заседанието напусна Катя Рабаджиева). При гласуването: със „за“ – 20 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

12. Предложение за решение относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.

Всяка година се приема програма за закрила на детето, в която са разписани основни цели, дейности, отговорни институции и предвидени финансови средства за изпълнението и. В залата присъстват 20 общински съветника (заседанието напусна Катя Рабаджиева). При гласуването: със „за“ – 20 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

13. Предложение за решение относно: Приемане на отчет за изпълнение на общинския план за интеграция на ромите и лица в ситуация, близка до тази на ромите, за 2016 г.

Ежегодно се приема отчет за изпълнението на плана за интеграция на ромите. По време на заседанието на постоянната комисия по образование присъства и местната кабелна телевизия. Обърна се внимание на някои данни по отчета. При гласуването: със „за“ – 14 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 6 гласа. Приема се.

14. Предложение за решение относно: Приемане на годишен план за интеграция на ромите в община Чирпан за 2017 г.

Планът за 2017 г. включва основни цели, задачи, дейности, отговорни институции и финансиране. При гласуването: със „за“ – 17 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 3 гласа. Приема се.

15. Предложение за решение относно: Отчетна дейност по изпълнението на Програмата за управление на отпадъците на Община Чирпан за 2016г., приета с решение № 267 oт 21.07.2005г., актуализирана с Решение № 555 oт 27.01.2011г. на Общински съвет – гр. Чирпан

Отчета по Програмата е подробен откъм данни. Ето и малко оттях: През 2016г. бяха подменени 200 бр. кофи 120л. в района на община Чирпан, 60 контейнера 1100л. тип “бобър“ за гр. Чирпан с цел подобряване на личната хигиена и намаляване на локалните замърсявания. Подменени бяха и контейнерите в кв. “Кирил и Методий – Запад“.  През 2016г. отпадъците генерирани на територията на община Чирпан се извозваха на Общинско депо «Шахтова пещ».  Количеството приет отпадък за 2016г. е 7 599.62т. Дискусия се получи в зала поради факта, че се допуска замърсяване, как и кой контролира незаконните сметища и как общината ще се справи с проблема. При гласуването: със „за“ – 13 гласа, с „против“ – 3 гласа, с „въздържал се“ – 4 гласа. Приема се.

16. Предложение за решение относно:Поставяне на паметен знак в Чирпан

На миналото заседание на общински съвет Чирпан вносителят г-н Николай Петков оттегли предложението си тъй като то не бе оформено във вида, в който изисква закона. По време на заседанията на постоянните комисии преди заседанието отново се стигна до прехвърчане на искри между мен и г-жа Кичка Петкова, като се опитах да защитя колегата и да вложа смисъл в цялото това предложение. Преди заседанието съвместно с г-н Петков внесохме за разглеждане коригирано спрямо първоначалния вариант следното проектопредложение: Общинския съвет дава съгласи да се постави паметен знак, на който да бъдат изписани имената на дейците от чирпан и чирпанско, участвали в освободителното движение на българите от Македония и Одринска Тракия. Определя имената на дейците от Чирпан и Чирпанско, които да бъдат изписани върху паметния знак както следва: – Пейо Крачолов Яворов (1878-1914); -Костадин Пеев Крачолов (1884-1906); -Пейо Радев Гарвалов (1876-1907); -Христо Манов Нанев (1878-1906); -Стефан Петков (Сиркето) (1876-1928); -Стефан Николов Аврамов (1884-1953); -Пеньо Шиваров (1873-1919); -Неделчо Гарванов (1867-1917). Определя паметния знак да бъде поставен до съществуващия паметен знак на войводата Костадин Нунков, намиращ се в град Чирпан. Дава съгласие да се отпуснат 600 лв. от бюджета на община чирпан за покриване разходите по поставяне на паметния знак. При гласуването: със „за“ – 14 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 5 гласа. Приема се.

17. Предложение за решение относно: Провеждане на извънредно ОС на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович” АД, гр.Стара Загора, свикано на 10.04.2017 г., 11.30 часа

Община Чирпан е акционер в  МБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович” АД, гр.Стара Загора, като след вливане в акционерното дружество на университетската МБАЛ – Стара Загора ЕАД с решение на Общото събрание на акционерите от 17.06.2013 г., участието на Община Чирпан в акционерното дружество е 1,34 на сто от капитала или 15 079 броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лева. С решение се упълномощава представителя на Община Чирпан в Общото събрание да гласува със „За“ по точките предвидени в дневния ред на събранието. Присъстват 18 общински съветника (отсъстват Катя Рабаджиева, Николай Петков и Орхан Кемалов). При гласуването: със „за“ – 18 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

18. Предложение за решение относно: Учредяване на ограничено вещно право по чл.7, ал.5, т.2 от Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл.104 от Закона за водите (ЗВ) в полза на Община Чирпан за изграждане на линейна инфраструктура- довеждащ водопровод и довеждащ колектор до ПСОВ гр.Чирпан върху поземлен имот 000467-канал (р.”Текирска”) по плана за земеразделяне на гр.Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора

При гласуването: със „за“ – 18 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

19. Предложение за решение относно: Учредяване на безвъзмездно ограничено вещно право по чл.7, ал.5, т.2 от Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) в полза на Община Чирпан за изграждане на линейна инфраструктура- довеждащ електропровод до ПСОВ гр.Чирпан върху поземлен имот 000467-канал (р.”Текирска”) по плана за земеразделяне на гр.Чирпан, Община Чирпан, Област Стара Загора

При гласуването: със „за“ – 19 гласа, с „против“ – 0 гласа, с „въздържал се“ – 0 гласа. Приема се.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 30.03.2017 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.