Община Чирпан е определена от Министерство на финансите като община с финансови затруднения на основание разпоредбата на чл.90, ал.1 от Закона за държавния бюджет (ЗДБРБ) за 2020 г., тъй като наличните към края на 2019 г. задължения към доставчици в отчетната група сметки за средстства от Европейския съюз, по данни от сборните годишни оборотни ведомости на общината надвишават 50 на сто от отчетените към края на годината разходи по бюджета на общината. За Община Чирпан наличните към края на 2019 г. задължения към доставчици в отчетната група сметки за средстства от Европейския съюз са в размер на 67,9 на сто.

Казано на по разбираем език, това означава, че Община Чирпан има задължения в размер на 11 002 072,72 лв. Натрупаните задължения са във връзка с отказ на Държавен фонд Земеделие да разплати 4 проекта (за реконструкция/рехабилитация на водопроводна мрежа в села Зетьово, Свобода и Гита). Фирмата изпълнител на ремонтите същевременно завежда иск и дело в арбитражния съд. Към днешна дата все още няма окончателно решение на съда.

На основание чл.130д т.3 от Закона за публичните финанси и Решение № 82 от 26.03.2020 год. на Общински съвет, кметът на Община Чирпан Ивайло Крачолов кани местната общност, всички граждани, обществени организации и юридически лица от общината да вземат участие в публичното обсъждане на Плана за финансово оздравяване на Община Чирпан за периода от 2020 до 2022 година.

Публичното обсъждане ще се проведе на 11 май 2020 г. /понеделник/ от 11 часа в заседателната зала на Община Чирпан.

Предложени са 7 мерки за повишаване събираемостта на местните приходи. Мерките, свързани с ограничаване на разходите са 10:

  • оптимизиране на гориво-смазочните материали чрез ограничаване ползването на МПС при изпълнение на служебни задължения;
  • оптимизиране на разходите за телефонни разговори;
  • оптимизиране на разходите за ел.енергия; регламентиране на реда за ползване на парно и ел.отопление; контрол и регулиране на уличното осветление;
  • опазване и добросъвестно ползване на наличното оборудване с цел намаляване на разходите за неговата поддръжка или минимизиране закупуването на ново такова;
  • ограничаване на представителните разходи и разходите за провеждане на включени в културния календар на общината. Търсене на външни източници чрез спонсорство и дарения;
  • реализиране на проекти за извършване на ремонти в сградите на училищата, детските градини, кухненските блокове, спортната база по различни програми. Внедряване на енергоспестяващо осветление в сградите на училищата, детските градини и социалните домове с цел редуцирана на ползваната електрическа енергия;
  • ограничаване на текущите разходи за БКС – дейности на територията на общината;
  • еднократните парички помощи по решение на Общински съвет по възможност да се редуцират и сведат до разумния минимум, като се удовлетворяват само на крайно нуждаещите се;
  • прецизиране и приоритезиране на разходите за основен и текущ ремонт;
  • ограничаване на разходите за командировки;

С изготвения План за финансово оздравяване можете да се запознаете – ТУК

План за финансово оздравяване на Община Чирпан 2020-2022 г.