Поради големия интерес към темата разразил се през последните дни в социалната мрежа реших да публикувам информация, която да е в полза на всички, които не са запознати толкова добре с темата. Проблемът, който се изтъква през последните години е свързан с включването на град Чирпан в група по Категоризация на административно-териториалните и териториалните единици, която не отговаря на действителността. Добре е да се спомене и фактът, че категоризацията на населените места към момента е свързано с определяне на отделни компоненти от данъчните оценки на имотите, които се явяват данъчна основа за някои местни данъци и такси, съгласно действащия ЗМДТ.

Но да се върнем малко назад във времето. Практиката за класифициране на административно-териториалните (АТ) и териториалните единици (ТЕ) съществува в редица европейски страни и успешно се прилага от много години. Тази практика е приета и от Европейския съюз, и се използва най-вече при осъществяване на политиката за икономическо и социално сближаване.

Цялостна класификация (функционална типизация)  на населените места в България се осъществява за първи път през 1973 г. с Разпореждане № 245 на Министерския съвет (МС). Тя е извършена във връзка с необходимостта от  изграждане на йерархична териториална организация на единната система за комплексно обществено обслужване – елемент на Националната програма за повишаване на материалното и културното благосъстояние на народа. През 1977 г. с формирането на селищните системи  като нов тип общини е извършена функционална типизация и на общините в страната. Тя съществува едновременно с типизацията на населените места и представлява нейно йерархично продължение. Функционалния тип на общините е основна интегрална характеристика. Тя е определена от 13 броя критерии и показатели и дава административна, демографска, стопанска и териториално-устройствена характеристика на всяка община. През периода на нейното прилагане, тази типизация е играла практическа роля в частта й касаеща общините при определяне базисните цени на недвижимите имоти, разпределянето на държавните субсидии, определяне на възнаграждението на служителите в местната администрация.

Да преминем към данните от последните 20 години. За определяне на категориите на гореспоменатите АТ и ТЕ бе разработена методика, одобрена от министъра на регионалното развитие и благоустройството през 2004 г. На основание на утвърдените критерии и показатели,  одобрената Методика за категоризиране на АТ и ТЕ и в съответствие с разпоредбите на чл. 36 от ЗАТУРБ министърът на регионалното развитие и благоустройството утвърди категоризация на АТ и ТЕ в страната като издаде Заповед № РД-02-14-256 от 31.05.2004 г. (Обн. ДВ, бр. 52 от 18.06.2004 г.). Още през 2004 г. виждаме че Община Чирпан е включена в 3 (трета) категория, а самия град Чирпан 2 (втора).

В последствие МРРБ разработва нова Методика за категоризиране АТ и ТЕ в Република България, която бе одобрена със Заповед № РД-02-14-306 от 10.02.2012 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

На основание на утвърдените критерии и показатели с Решение на МС № 921 от 2011 г.,  одобрената Методика за категоризиране на АТ и ТЕ и в съответствие с разпоредбите на чл. 36 от ЗАТУРБ, министърът на регионалното развитие и благоустройството утвърди актуализирана категоризация на АТ и ТЕ в страната като издаде Заповед № РД-02-14-2021 от 14.08.2012 г. (Обн. ДВ, бр. 66 от 28.08.2012 г., неофициален раздел). И тук намираме, че Община Чирпан попада във 3 (трета) категория, а града 2 (втора).

През 2014 г. въз основа на проведен мониторинг на категоризацията на АТ и ТЕ, министърът на регионалното развитие утвърди промени в категоризацията на някои АТ и ТЕ като издаде Заповед № РД-02-14-808 от 25.08.2014 г. (ДВ, бр. 73, 02.09.2014 г., неофициален раздел). Този мониторинг е възложен на фирма „ФРМС КОНСУЛТ“ ЕООД. Именно в доклада на фирмата виждаме за първи път споменаването, че град Чирпан от 2-ра категория е с тенденция да премине в 3-та категория (това се вижда на стр.28 в доклада). На 39 стр. е записано: „В категория 2 има само едно населено място (гр. Чирпан от общо 34), което има силна тенденция към по-ниската 3-та категория. “ Въпреки тези констатации Министерството на регионалното развитие и благоустройство не включват промяната и в издадената заповед от 25.08.2014 г. няма данни за промяна в категоризацията на град Чирпан.

През 2016 г. въз основа на проведен мониторинг на категоризацията на АТ и ТЕ, министърът на регионалното развитие и благоустройството утвърди промени в категоризацията на едно община и 57 населени места, като издаде Заповед № РД-02-14-704 от 13.09.2016 г. (ДВ, бр. 75,27.09.2016 г., неофициален раздел). Този мониторинг е извършен от Национален център за териториално развитие ЕАД възложен от МРРБ. В доклада изготвен от фирмата обаче не се споменава никъде община Чирпан и град Чирпан. След това и МРРБ в заповедта си от 13.09.2016 г. изменя категоризацията на населени места, но община Чирпан и град Чирпан не попадат в тази заповед.

Така стигаме и до самата Методика за категоризиране административно-териториалните и териториалните единици в Република България утвърдена със Заповед № РД-02-14-306 от 10.02.2012 г. на Министъра на Регионалното развитие и благоустройството. В нея е записано, че мониторинг и актуализация на категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици се провежда на период от две години. Той включва прилагане на модела за категоризиране на АТ и ТЕ при текущи стойности на показателите, анализ на забелязани несъответствие между съществуващи категории и актуално състояние и предложения за промяна при забелязани трайни тенденции към влошаване или подобряване на ситуацията в конкретни общини или населени места. Актуализация на категоризацията на АТ и ТЕ се извършва задължително година и половина след поредното преброяване на населението и жилищния фонд , т.е. веднъж на 10 години. Възможно е да се направи и извънредна актуализация, която се прави в случаите подробно изброени в методиката.

Инициатива за промяна в категорията на дадена единица се прави от местни власти или ведомства – източници на информация за категоризацията пред министъра на регионалното развитие и благоустройството, при резки промени в отделни критерии или показатели за даден период. Решение по искането се взема след становище на Междуведомствената работна група (МРГ).

Какво се има в предвид под местни власти или ведомства – източници на информация за категоризацията?! Това е основен въпрос и какво може да направи Община Чирпан и Общински съвет Чирпан за да инициира актуализация на категоризацията на община Чирпан и град Чирпан в частност. При всички положения без т.нар. „лоби“ в парламента и Министерството на регионалното развитие и благоустройството никой няма да обърне внимание на проблемите на чирпанлии.

Самият аз като жител на общината и общински съветник се ангажирам да работя в насоката към промяна на категоризацията на град Чирпан. Вярвам, че с общи усилия това може да се случи макар и трудно.

Винаги съм подкрепял споделянето на мнения в социалните мрежи по различни проблеми в община Чирпан, но е добре преди да пишем да се запознаем със ситуацията и да обединим усилията си, а не да „хвърляме“ упреци към един или друг. Подробно с материалите може да се запознае всеки като посети страницата на МРРБ. На мен ми отне 3 часа да изчета и стигна до същината на нещата, време което не мисля, че е загубено, а напротив напълно достатъчно за да се вземе позиция по същината на проблема.

„Категоризацията“ – кога, как, защо?!

One thought on “„Категоризацията“ – кога, как, защо?!

  • 01.10.2018 at 11:25
    Permalink

    Pression arterielle est comment poupe votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
    https://www.cialispascherfr24.com/cialis-generique-dangereux/

    Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.