🛡🛡🛡Община Чирпан търси фирма за въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на община Чирпан 🛡🛡🛡

Обявената обществена поръчка е на стойност 583 185,00 лв. /петстотин осемдесет и три хиляди и сто осемдесет и пет лева/ без ДДС и със срок на изпълнение 36 месеца.

👨‍✈️Участниците в процедурата трябва да разполагат с необходимото техническо оборудване за изпълнение на дейностите по договора:
– Наличие на минимум 1 /едно/ моторно превозни средства /МПС/-собствени или наети за реагиране по сигнали на СОТ с обозначено точно местонахождение. – Патрулни МПС – наличие на минимум 1/едно/, различно от горното.
– Наличие на късо бойно оръжие- минимум 3/три/бр.
– Наличие на дълго бойно оръжие- минимум 3/три/бр.
– Наличие на позволените от ЗЧОД лични предпазни и защитни помощни средства и средства за комуникация: 1. Мобилна връзка – GSM; 2. Средства за радио връзка; 3. Метал детектори; 4. Електрически фенери; 5. Полицейски свирки; 6. Бинокли; 7. Дъждобрани; 8. Палки; 9. Белезници; 10. Противогази; 11. Бронежилетки.
👨‍✈️Участникът в процедурата трябва да разполага с GPS система за контрол, система за управление на качеството ISO 9001 и EN ISO 18788:2015 или еквивалентна с обхват, осъществяване на дейности по охрана и/или еквивалентен документ.
👨‍✈️Също така участникът следва да е изпълнил най-малко 1 дейност с предмет и обем, идентична или сходна с тази на поръчката, през последните три години от датата на подаване на офертата.

Обектите включени в поръчката за въоръжена физическа денонощна охрана и охрана с технически средства за сигурност са: 1. ДГ „Слънце”, 2. ДГ „Здравец”, 3. ДГ „Калина Малина”; 4. ЦДЯ „Д-р Иван Софкаров”; 5. Централен градски парк; 6. Къща музей „П. К. Яворов“ и Художествена галерия „Никола Манев“ 7. Исторически музей – Чирпан; 8. Археологически парк „Карасура“.

Чрез физическа охрана е записано, че ще бъде охраняван единствено Археологически парк „Карасура“, останалите обекти са предвидени да бъдат обхванати чрез технически средства – системи за електронна охрана и видеонаблюдение. Предвидено е и автопатрул с 24 часове режим от по двама души на смяна.

Оферти се приемат до 16.07.2020 г., 17:00 ч. в деловодството на Община Чирпан

Община Чирпан търси външна фирма за охрана