Родителите на деца родени след 1 януари 2021 г. ще получат финансова помощ от Община Чирпан
С единодушие от всички общински съветници бе приета Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на община Чирпан.
Идеята за тази програма дойде от нашата група „Движение за промяна“ при една от срещите с г-н Крачолов преди няколко месеца.
За да получат финансова помощ родителите следва да отговарят на следните критерии:
– да имат постоянен адрес през последните 2 години на територията на община Чирпан;
– да имат настоящ адрес през последните 2 години на територията на община Чирпан;
– да имат завършено наймалко средно образование, по смисъла на чл. 133. (1) от ЗПУО и навършени 18г.;
– Към момента на подаване на заявлението родителите да нямат изискуеми публични задължения към Община Чирпан
Финансовата помощ по тази програма е в зависимост от степента на образование на родителите, като размерът на отпуснатата парична помощ расте правопропорционално със степента на образованието им.
Еднократната помощ за всяко новородено или осиновено дете, считано от 01.01.2021г, се изплаща, както следва:
1. Еднократна помощ при раждане – срок за подаване на заявлението до 90дни от датата на раждане/осиновяване.
2. Еднократна помощ при записване на детето в детска градина – срок за подаване на заявлението до 90дни от датата на записване в детската градина, която дата се удостоверява с документ издаден от учебното заведение.
3. Еднократна помощ при записване в първи клас – срок за подаване на заявлението до 90дни от първия учебен ден, което се удостоверява с документ издаден от учебното заведение
Финансовата помощ е:
1. При раждане а/ родители с еднаква степен на образование – средно образование – сума в размер на 200 лв.;
б/ родители с различна степен на образование /средно и висше/ – сума в размер 300лв.
в/ родители с еднаква степен на образование – висше образование – сума в размер на 400 лв.;
2. При постъпване на детето в детска градина
а/ родители с еднаква степен на образование – средно образование – сума в размер на 200 лв.;
б/ родители с различна степен на образование /средно и висше/ – сума в размер 300лв.
в/ родители с еднаква степен на образование – висше образование – сума в размер на 400 лв.;
3. При постъпване на детето в първи клас
а/ родители с еднаква степен на образование – средно образование – сума в размер на 300 лв.;
б/ родители с различна степен на образование /средно и висше/ – сума в размер 600лв.
в/ родители с еднаква степен на образование – висше образование – сума в размер на 700 лв.;

Според анализ на общинска администрация през 2021 г. ще са необходими около 30 000 лв., които следва да бъдат предвидени в общинския бюджет.

С оглед да не се натоварва бюджета 3 години след стартиране на програмата Община Чирпан предлага определената сума да се изчислява според броя на децата и хипотезата, че се изплаща пълния и размер.
Така през 2021 и 2022 г. изплатените суми ще са по- малко, но гласуваната и заделена от общинския бюджет сума ще се използва при плащанията през следващите години.

Родителите на деца родени след 01.01.2021 г. ще получат финансова помощ от Община Чирпан