Бяхме потърсени от граждани на Община Чирпан, които изразиха притеснения относно построяването на параклис „Св.Пантелеймон” край с.Стоян Заимово.
В тази връзка с оглед пълната прозрачност по темата и разсейване на притесненията, както и на основание чл.105 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация от името на Росен Иванов, Петьо Вълчев и Иван Илиев зададохме на г-н Крачолов следните въпроси:

1. Има ли издадено Разрешение за строеж за изграждането на параклис „Св.Пантелеймон” край с.Стоян Заимово? Ако има, то на коя институция е издадено и от коя дата?
2. Има ли издадени Протоколи за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа? Ако има такива, от коя дата са?
3. В случай, че има издадени документи по въпрос т.2 кой е строителя на обекта и коя фирма упражнява строителен надзор?
4. Има ли постъпили дарения в Община Чирпан от физически или юридически лица за изграждането на параклис „Св.Пантелеймон” край с.Стоян Заимово? Ако има, от кого са и на каква стойност?
5. По чия инициатива е извършен ремонт на пътя от селото до мястото предвидено за изграждане на параклиса? Кой е извършил ремонта и заплатила ли е Община Чирпан средства за този ремонт?

В последствие получихме отговор и за да спазим принципите, които винаги сме посочвали, а именно публичност и прозрачност Ви представяме информацията от г-н Крачолов:
„Във връзка с построяване на параклиса „Св.Пантелеймон“ край село Стоян Заимово Ви уведомяваме, че църковното настоятелство има като дарение работен проект за „Посетителски център – православен параклис „Свети Пантелеймон“ в ПИ 69496.2.1869, м.Двете реки в землището на с.Стоян Заимово, Община Чирпан“.
Община Чирпан е поела ангажимент да оказва методическо съдействие за подкрепа на църковното настоятелство по отношение набирането на допълнителни средства по сметката на настоятелството, както и за намирането на фирма, която да го изгради.
Поканени са всички местни фирми да представят оферти, като такава е постъпила от „МС Строй Билдинг“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Чирпан, жк.Младост бл.16, вх.Б, ет.5 с управител Минчо Петков Танев. Фирмата е поела ангажимент да изгради параклиса за рамките на количествено-стойностната сметк по проекта.
По банковата сметка на Община Чирпан няма постъпили дарения за изграждане на посоченият параклис. Справка за набраните средства може да се поиска  от ХРАМ СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН – с.Стоян Заимово – Местно поделение на БПЦ /ЮЛ/ – с.Стоян Заимово, общ.Чирпан, обл.Стара Загора с Председател – Иван Колев Иванов.
По инициатива на община Чирпан, кметския наместник на село Стоян Заимово и Негово Високопреосвещенство Старозагорския Митрополит Киприан е подобрен достъпа до самият терен, който е горски път. Подобренията са извършени безвъзмездно с доброволен труд на строителни фирми, за което Община Чирпан не е плащала никакви средства.“

Питане до Кмета на Община Чирпан